REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – Warunki Handlowe1. Wprowadzenie

Niniejszy sklep internetowy (zwany dalej WEBSHOP) jest zarządzany przez Spółkę z.o.o:


.

W sklepie internetowym sprzedawane są wyłącznie nowe produkty.

Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Warunków Handlowych poprzez wcześniejsze powiadomienie Klientów o tym zamiarze na swojej stronie internetowej WEBSHOP-u. Zmienione warunki Regulaminu wchodzą w życie wraz z pierwszym zakupem złożonym przez Kupującego po wprowadzonej zmianie.

Każdy Kupujący, który nie zgadza się z wprowadzoną zmianą warunków, musi zrezygnować z zakupów w Webshop-ie. Wprowadzone zmiany nie wpływają na umowy już zawarte (potwierdzone zamówienia).

Sprzedawca ma również prawo do zmiany asortymentu, ceny produktów, ostatecznych terminów itp. Zmiana obowiązuje od daty publikacji w sklepie internetowym.

Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą składać zamówienia w sklepie internetowym tylko za zgody i pod kontrolą rodziców.

2. Przebieg zamawiania towarów

Składanie zamówień w Webshop-ie jest możliwe tylko w wersji elektronicznej. Sprzedawca może przyjąć i zrealizować zamówienie tylko wtedy, gdy Kupujący prawidłowo wypełni wszystkie potrzebne pola w formularzu do zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz za wszelkie problemy techniczne powstałe w trakcie procesu zamówienia wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza. Dodatkowe koszty dostawy lub inne koszty poniesione na wypadek nieprawidłowego lub niewystarczająco szczegółowego wypełnienia danych adresowych lub innych danych przez Kupującego, ponosi Kupujący.

Szczególnie ważne jest dokładne podanie numeru telefonu do kontaktu, ponieważ w wielu przypadkach Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym telefonicznie w celu ostatecznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku niepełnych danych kontaktowych Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia.

3. Potwierdzenie zamówienia

Sprzedawca nie później niż 72 godziny po otrzymaniu zamówienia od Kupującego wysyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie w formie automatycznej wiadomości elektronicznej. Potwierdzenie zawiera informacje podane przez Kupującego podczas składania zamówienia lub podczas rejestracji (informacje dotyczące adresu na fakturę i adresu dostawy), identyfikator zamówienia, datę zamówienia, listę elementów dotyczących zamawianego produktu, ilość, cenę produktu, koszty wysyłki oraz całkowitą kwotę do zapłaty. Jeśli w automatycznym potwierdzeniu zamówienia Kupujący, podczas weryfikacji danych przesłanych przez Sprzedawcę, zauważy błąd dotyczący szczegółów zamówienia, fakt ten powinien zgłosić Sprzedawcy w przeciągu 1 dnia, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z błędnym zamówieniem.

Automatyczny e-mail potwierdzający jest przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego, na podstawie którego dochodzi do zawarcia ważnej umowy między Sprzedawcą a Kupującym.

Zamówienie uważa się za umowę zawartą drogą elektroniczną, która podlega przepisom ustawy o elektronicznych usługach handlowych i ustawie dotyczącej usług społeczeństwa informacyjnego. Umowa podlega rozporządzeniu dekretu rządowego w sprawie szczegółowych zasad dotyczących umów między konsumentami a przedsiębiorstwami i uwzględnia przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

4. Cena, właściwości, opakowanie produktów

Cena podana obok produktów to zawsze cena brutto zawierająca VAT. Ceny widniejące w sklepie internetowym obowiązują do odwołania lub do momentu ich zmiany. Zdjęcia produktów i informacje o zapasach magazynowych podane na stronie internetowej WebShop-u mają charakter informacyjny i mogą różnić się w rzeczywistości. Ze względu na szybkie zmiany w zapasach magazynowych niektóre produkty mogą widnieć na stronie sklepu jako "w magazynie", ale mogą już nie być dostępne w magazynie. Za takie nieścisłości Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Zaraz po zauważeniu błędu Sprzedawca poinformuje Kupującego o stanie faktycznym.

5. Dostawa

Zamówienia są zwykle dostarczane w ciągu 10 dni roboczych, jeśli zamówiony produkt jest dostępny w magazynie. Sprzedawca zawsze stara się dotrzymać terminu dostawy, ale nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy z przyczyn od niego niezależnych ten termin się przedłuży. Kupujący ma obowiązek zawsze podać taki adres dostawy (może to być miejsce pracy), pod którym będzie osiągalny dla kuriera dostarczającego przesyłkę w dni robocze między godziną 8 a 18.

W momencie dostawy paczki przez Kuriera Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczona paczka jest w stanie nienaruszonym, sprawdzenia liczby produktów i podpisania pokwitowania dostawy w przypadku braku zastrzeżeń. Jeśli opakowanie lub produkt jest uszkodzony, Kupujący musi zażądać spisania protokołu uszkodzeń w obecności Kuriera. Kupujący może odebrać przesyłkę uszkodzoną lub wybrakowaną wyłącznie na własne ryzyko. Po odbiorze paczki Sprzedawca nie może przyjąć żadnych ilościowych ani jakościowych roszczeń do paczki bez protokołu uszkodzeń. Podpisując potwierdzenie odbioru, Kupujący potwierdza, że otrzymana przesyłka jest w stanie nienaruszonym i odpowiada treści zamówienia.

Jeśli dostawa przesyłki zakończy się niepowodzeniem, Kurier zostawia powiadomienie Kupującemu o próbie dostarczenia paczki i spróbuje jeszcze jeden raz ponownie ją dostarczyć w umówionym dniu. Dostawa jest realizowana w dni robocze w godzinach od 8.00 do 18.00. Kupujący jest zobowiązany do podania takiego adresu dostawy, pod którym będzie osiągalny dla kuriera dostarczającego przesyłkę w powyższym przedziale czasowym.

Sprzedający podejmuje się dostawy paczek tylko na terytorium Polski.

6. Metody płatności

- za pobraniem (gotówką przy odbieraniu produktu)

Kupujący zapłaci za towar dopiero podczas jego dostarczenia przez kuriera z firmy transportowej.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Postanowienia niniejszego punktu mają zastosowanie jedynie do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, zwanych dalej Konsumentem.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zgodnie z aktualnym § 53 pkt. 7 Kodeksu Cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy sporządzić w formie pisemnej i wysłać go pocztą na adres firmy.

Konsument jest zobowiązany do zwrócenia Sprzedawcy nieuszkodzonego towaru, bez śladów używania lub zużycia, najlepiej w oryginalnym opakowaniu i z wszystkimi akcesoriami. Po otrzymaniu zwróconych towarów Sprzedający zwróci Kupującemu odpowiednią kwotę uprzednio uzgodnionym sposobem, najpóźniej do 30 dni od wyrażenia decyzji Kupującego (od dotarcia odstąpienia od umowy).

Przy niespełnieniu tych warunków Sprzedawca może żądać rekompensaty od Konsumenta za zmniejszenie wartości zwróconych towarów. W przypadku niedotrzymania terminu odstąpienia od umowy, czyli po upływie 14 dni takie odstąpienie od umowy jest nieważne i Konsumentowi nie przysługują żadne prawa do zwrotu towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument może posłużyć się poniższym wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie jest obowiązkowe (jedynie opcjonalne) podanie niektórych danych, jednakże prosimy o każdorazowe wpisanie numeru konta bankowego w celu dokonania przelewu zwrotnego, numeru zamówienia produktu oraz opis wykrytych wad i uszkodzeń.

"Oświadczenie o odstąpienia od umowy
(proszę wypełnić i odesłać tylko w przypadku, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

Nazwa i adres sklepu internetowego:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że chcę skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży następujących produktów:
Data umowy / data odbioru:

Numer zamówienia produktu:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Numer konta bankowego Konsumenta (opcjonalnie):
Komentarz / opis wykrytych wad i uszkodzeń (opcjonalnie):

Podpis konsumenta: (tylko w przypadku, gdy oświadczenie jest składane w formie papierowej)
Sporządzono w miejscu, dnia: "

8. Gwarancja zwrotu towaru

W przypadku, gdy podczas odbioru i kontrolowania stanu opakowania przesyłki dostarczonej przez firmę kurierską okaże się, że zamówiony towar wykazuje wyraźne oznaki uszkodzenia powstałe jeszcze przed odbiorem przesyłki przez Kupującego, Sprzedawca gwarantuje natychmiastowy zwrot towaru do magazynu i anulowanie zamówienia. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń należy spisać protokół z doręczycielem (Kurierem) i protokół ten dołączyć do paczki zwrotnej. Za uszkodzenia lub inne nieprawidłowości stwierdzone już po odebraniu przesyłki, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9. Gwarancja

W odniesieniu do gwarancji obowiązującej na towary konsumpcyjne ma zastosowanie rozporządzenie dotyczące obowiązkowej gwarancji dla niektórych towarów konsumpcyjnych. Zakres rozporządzenia dotyczy wyłącznie nowych produktów sprzedawanych na podstawie umowy konsumenckiej i wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Data rozpoczęcia gwarancji to data dostarczenia produktu do Konsumenta lub data oddania do użytku towaru w przypadku którego zlecono zlecenie usługi wykonanej przez Sprzedawcę lub jego przedstawiciela.

Gwarancją nie jest objęte uszkodzenie w przypadku, gdy nastąpiło:W przypadku wady wynikłej w okresie gwarancji:Naprawa lub wymiana powinna zostać przeprowadzona przez Konsumenta w rozsądnym czasie, biorąc pod uwagę właściwości produktu i jego przeznaczenie. Sprzedawca jest zobowiązany do wprowadzenia koniecznych poprawek lub wymiany towaru w ciągu maksymalnie 15 dni.

Podczas naprawy towaru części zamienne zawsze muszą być częściami nowymi.

Do okresu gwarancyjnego nie zostanie wliczony ten okres naprawy, w ramach którego Konsument nie może korzystać z produktu. Okres gwarancyjny zostanie wznowiony w przypadku wymiany (naprawy) produktu lub części produktu na wymieniony (poprawiony) produkt (część produktu) oraz w wyniku powtarzającej się wady pomimo naprawy.

Gwarancja, walidacja gwarancji

Kupujący może wystąpić o roszczenie gwarancyjne dotyczące zakupionych produktów, zgłaszając ten fakt na stronie internetowej sklepu, w menu Kontakt.

Jeśli produkt oznaczony jako wadliwy w rzeczywistości nie zawiera żadnej wady, oraz nie wykryto żadnych innych wad podczas przeprowadzonego testu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, nie ma obowiązku dany produkt wymienić, ani nie zwraca kosztów poniesionych podczas zakupu. W takim przypadku Kupujący ma prawo na własny koszt prosić o ponowne wysłanie produktu.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

Zakup w sklepie internetowym zakłada znajomość i akceptację przez Klienta możliwości i ograniczeń Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności technicznej i potencjalnych błędów.

Sprzedawca nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za poniżej wymienione sytuacje czy zdarzenia:Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które powstały w wyniku połączenia się ze sklepem internetowym.

Kupujący jest odpowiedzialny za szkody wynikające z ujawnienia danych osobowych drugiej osoby bez jej zgody oraz za szkody wynikłe z publikacji tych danych w sklepie internetowym. W takich przypadkach Sprzedawca udziela wszelkiej pomocy organom rozstrzygającym w celu ustalenia tożsamości osoby naruszającej prawo.